www.binalud.com

تجهیز جان پناه دوشهید

احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند براساس تقویم هیأت کوهنوردی در آخرین برنامه پاییزه طبق سنوات همیشگی اقدام به تجهیز جان پناه دوشهید نموده در این برنامه که بیش از 30 نفر شرکت داشتند داخل جان پناه رنگ آمیزی و دو طبقه ی جان پناه موکت گردیده و شیشه های شکسته نیز تعویض گردیده و تعمیرات مورد نیاز جزئی نیز انجام شد و همچنین نیز دو عدد تابلو راهنما یکی در ابتدای کتل نردبان و یکی در ابتدای بزه نردبان نصب و اطلاعات و مختصات منطقه برروی آنها نصب گردید و اینک جان پناه دوشهید در شرایط بهتری پذیرای کوهنوردان و علاقه مندان به صعود قله بینالود در زمستان خواهد بود.