www.binalud.com

تیم گروهی سرزمین خورشید به ماناسلو اکنون در بیس کمپ رسیده اند.

تیم گروهی سرزمین خورشید به ماناسلو اکنون در بیس کمپ رسیده اند. 
بنا بر گزارش دریافتی شب گذشته 22/1/88 از آقای مهدی عمیدی، سرانجام بعد از گذشت سه روز پیاپی و عبور از شرایط دشوار برف و بوران، تیم گروهی سرزمین خورشید با بهتر شدن وضعیت جوی به بیس کمپ رسید و حال عمومی یکایک ایشان خوب و مساعد است! آنها قصد دارند بعد از اقدامات اولیه تدارکاتی و چک تجهیزات فنی و  بارگزاری در طی دو تاسه  روز آینده به سمت کمپ یک حرکت کنند.

برای همه ایشان سلامتی و موفقیت آرزومندیم.  

منبع:آژانس ایرانگردی و جهانگردی