www.binalud.com

پیمایش غار پراو توسط گروه خادم مشهد

پیمایش غار پراو توسط گروه خادم مشهد . 
                
 
گروه کوهنوردی خادم مشهد در تاریخ 6/16 مشهد را به مقصد کرمانشاه و به منظور پیمایش غار پراو ترک کردند و بعد از برقراری کمپ خود در منطقه ورودی غار توانستند با چندین پیمایش  متوالی تا چاه 19 نفوذ کنند آقای خادم در توضیح فعالیت خود در این منطقه فرمودند که تمامی اعضای 15 نفری ما تا چاه 10 نفوذ کردند و گروه ای تا چاه 15 و تیم پیشرو ما نیز توانستند به چاه 19 دست پیدا کنند ایشان فرمودند از عواملی که نفوذ آنها را بیشتر از این ممکن نساخت بالا آمدن سطح آب غار بود به دلیل باراندگی ها اخیر کرمانشاه 
این گروه فردا وارد مشهد می شوند

منبع :‌هم طناب